Zajmujemy się organizacją praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Zapraszamy osoby posiadające wiedzę z zakresu gospodarowania nieruchomościami oraz szacowania nieruchomości, które wraz z naszą pomocą będą potrafiły stawić czoła różnym zadaniom na obszarze wyceny oraz analiz rynku nieruchomości.
 
Zasady odbywania praktyki zawodowej regulowane są przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
 

Zgodnie z zapisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

Art. 177. 1.

 

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która:

 

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada wyższe wykształcenie.
 4. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
  ale wymóg ten nie dotyczy osoby, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, co potwierdza suplement do dyplomu lub zaświadczenie uczelni.
 5. Odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości,ale wymóg ten  nie dotyczy osoby, która:
  1. odbyła praktykę w zakresie wyceny nieruchomości objętą programem studiów w wymiarze jednego semestru, pod warunkiem, że praktyka była realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych,lub
  2. posiada udokumentowane dwuletnie doświadczenie zawodowe świadczące o nabyciu wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu jak osoby, które odbyły praktykę zawodową
 6. Przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

 

 

Treść artykułu 177 ust.1 w punktach: 2, 3 i 5 obowiązuje  od 01.01.2014 r. w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

 

 

Według treści Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości:
 
W ramach praktyki zawodowej kandydat:

 1. Uczestniczy w wykonywaniu czynności określonych w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy, w tym uczestniczy w oględzinach szacowanych nieruchomości.
 2. Samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów nieruchomości spośród następujących:
  1. nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
  2. nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
  3. nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
  4. budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
  5. nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
  6. nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
  7. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
  8. nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;
 3. Zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także ze sposobem korzystania z innych dokumentów posiadanych przez urzędy i instytucje, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy.

 Zamów wycenę
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX