Czy wycinka drzew jest legalna?

 

Zasady usuwania drzew i krzewów z nieruchomości regulują przepisy Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

Zgodnie z art. 83 tej Ustawy USUNIĘCIE drzew oraz krzewów z nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, które jest wydawane na wniosek właściciela nieruchomości przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Za usunięcie drzewa lub krzewu są pobierane opłaty – ALE NIE ZAWSZE.

 

PRZEPISY TE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA między innymi w przypadku:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

 

Jeżeli obwód drzewa przekracza wymienione wartości wówczas właściciel jest zobowiązany dokonać ZGŁOSZENIA zamiaru usunięcia drzewa.

 

W zgłoszeniu podaje się imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości oraz mapkę lub rysunek określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Właściwy organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin nieruchomości i w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin może wnieść sprzeciw.

 

Drzewo może być usunięte jeżeli organ nie wniósł w tym terminie sprzeciwu, jednak jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin wówczas usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.


 

Opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu nie są naliczane między innymi w odniesieniu do:

 • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;
 • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza

120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków.


Zamów wycenę
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX