NOWELIZACJA USTAWY PRAWO BUDOWLANE

BUDOWA  DOMU  PO 19 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 

 

Nowelizacja Ustawy Prawo budowlane w zakresie Projektu Budowlanego


 

Z dniem 19 września 2020 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo budowlane. Istotna zmiana została zawarta w art. 34 ust.3 ustawy dotyczącym podziału  projektu budowlanego na trzy opracowania tj.:

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący:

 1. określenie granic działki lub terenu,
 2. usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
 3. sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
 4. układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
 5. informację o obszarze oddziaływania obiektu;

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY obejmujący:

 1. układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 2. zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
 3. charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
 4. opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
 5. projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
 6. charakterystykę ekologiczną,
 7. informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 8. opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych (w przypadku obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)
 9. informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, dostępnych dla osób niepełnosprawnych w tym starszych (w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych)
 10. postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane.

 

PROJEKT TECHNICZNY obejmujący:

 1. projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 2. charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
 3. projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 4. w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 5. inne opracowania projektowe.

Dwie pierwsze części mają być zatwierdzane przez organ administracji architektoniczno- budowlanej w decyzji o pozwolenie na budowę, natomiast projekt techniczny będzie wymagany przed rozpoczęciem robót budowlanych lecz ma być przedkładany do organu nadzoru budowlanego dopiero przy składaniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

 

Sporządzenia projektu technicznego wymagają roboty niewymagające pozwolenia na budowę, lecz wymagające zgłoszenia min.: budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

 

Zapewnienie sporządzenia projektu technicznego oraz przekazanie go kierownikowi budowy jest obowiązkiem inwestora wynikającym z ustawy.

 

Do każdej z wymienionych części projektu budowlanego, należy dołączyć:

 • kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta sprawdzającego, jeżeli jest wymagany - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt (obecnie formalnie taki obowiązek nie istnieje);
 • kopię zaświadczenia o przynależności do izby, aktualnego na dzień: opracowania projektu w przypadku projektanta i projektanta sprawdzającego;
 • oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku budowy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę, natomiast wymagane jest ZGŁOSZENIE. Zgłoszenia dokonuje się organowi administracji architektoniczno- -budowlanej. Komplet dokumentów składa się w starostwie powiatowym (w urzędzie miasta, w przypadku miast na prawach powiatu), na terenie którego znajduje się działka przeznaczona pod inwestycję. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.”

 

Do zgłoszenia budowy,  należy dołączyć :

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tylko jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).


Zamów wycenę
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX